Fanzóna > VSTUPENKY, PERMANENTKY

Ceník vstupného Kooperativa NBL - sezóna 2016/2017

Základní část:

kategorie

cena za osobu

sezení

100 Kč

stání

60 Kč

sezení senioři nad 60 let, ZTP a ZTP-P

70 Kč

dítě do 6 let (bez nároku na sedadlo)

zdarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAY OFF:

Kategorie

cena za osobu

sezení

120 Kč

stání

80 Kč

sezení senioři nad 60 let, ZTP a ZTP-P

90 Kč

dítě do 6 let (bez nároku na sedadlo)

zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervace a nákup vstupenek:

 • vstupenku na domácí utkání lze rezervovat 1 týden před utkáním prostřednictvím rezervačního systému Vstupenka Děčín
 • rezervace je platná 3 dny, je nutné jí vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem utkání
 • rezervaci lze vyzvednout (i zakoupit vstupenku bez rezervace) na některém z prodejních míst Vstupenky Děčín nebo v ARMEX Sportcentru Děčín: pondělí, středa 9:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 1 hodinu před začátkem utkání jsou vstupenky v prodeji pouze v pokladně ARMEX Sportcentra.
 • v ARMEX Sportcentru je možné zakoupit všechny vstupenky z rezervačního systému Vstupenka Děčín
 • pokud si chcete ušetřit čas a čekání ve frontě, zakupte si elektronickou vstupenku, tu  zakoupíte také prostřednictvím rezervačního systému Vstupenka Děčín (platba on line + tisk na domácí tiskárně), pozn.: čárový kód musí být vytištěn kvalitně, aby byl čitelný
 • rezervaci lze vyzvednout nebo vstupenku zakoupit 1 hodinu před utkáním v ARMEX Sportcentru

 

On line rezervace:

 

Cena permanentky:

1.800 Kč/sezóna 

1.400 Kč/sezóna - senioři nad 60 let, ZTP a ZTP-P 

Co získáte nákupem permanentky:

 • stejné sedadlo bez nutnosti rezervace a čekání ve frontě
 • přenosnou permanentku
 • vstup na všechna domácí utkání BK ARMEX Děčín včetně play off
 • podpoříte náš klub

 

Kontakty:

Mobil: 739 477 313

Email: info@bkdecin.cz

 

Obchodní podmínky

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmět obchodních podmínek

 1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na sportovní akce, konkrétně domácí basketbalová utkání BK Děčín, a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

2. Smluvní partner

 1. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel BK Děčín s.r.o. Zakoupením vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a BK Děčín s.r.o.
 2. Prodej vstupenek probíhá prostřednictvím systému Vstupenka Děčín, jehož provozovatelem je Statutární město Děčín.

3. Způsob prodeje vstupenek

 1. Poptávka na zakoupení vstupenky (vstupenek) vzniká ze strany zákazníka korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro zakoupení vstupenek na webovém rozhraní služby Vstupenka Děčín.
 2. Změna termínu konání akce je vyhrazena.
 3. Prostřednictvím služby Vstupenka Děčín lze vstupenku rezervovat a následně zakoupit na některém z prodejních míst Vstupenky Děčín, nebo zakoupit elektronickou vstupenku.

4. Ceny a poplatky

 1. Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

5. Používané pojmy

 1. Pořadatel

Fyzická nebo právnická osoba, zajišťující pořádání sportovních, případně jiných akcí, která uzavírá smlouvu o prodeji vstupenek .

 1. Akce

Sportovní utkání a dále všechny další akce.

 1. Vstupenka

Doklad opravňující majitele ke vstupu na konkrétní akci, případně konkrétní místo, určený pro jednorázové použití. Zákazník může prostřednictvím různých prodejních kanálů obdržet graficky různé typy vstupenek.

 1. Webové rozhraní Vstupenka Děčín

Systém zajišťující provedení a zaplacení objednávky na konkrétní akce.

Článek II.

PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ VSTUPENKA DĚČÍN

1. Popis služby

 1. Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na sportovní akce, případně jiné akce, prostřednictvím webového rozhraní Vstupenka Děčín.
 2. Poskytnutí služby je možné objednat na webovém rozhraní Vstupenka Děčín. Za tímto účelem je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek (Jméno, příjmení, e-mail, telefon) a v případě elektronické vstupenky následně provést bezhotovostní platbu online.
 3. Prostřednictvím služby lze na jednu rezervaci objednat a zakoupit maximálně 6 vstupenek v různých cenových kategoriích.

2. Postup objednávky elektronické vstupenky

 1. Zákazník spustí rozhraní Vstupenka Děčín na www.vstupenkadecin.cz.
 2. Zákazník vybere akci (domácí utkání BK Děčín) na které má zájem vstupenky zakoupit.
 3. Zákazník vybere konkrétní volná místa. Výběr sedadla se provádí kliknutím do daného pole. V dalším kroku ve způsobu doručení zvolí eVstupenku a může upřesnit cenové kategorie u jednotlivých vstupenek. Po výběru vstupenek stiskne uživatel tlačítko Pokračovat.
 4. Zákazník vyplní pravdivě požadované údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon. Při uvedení nepravdivých údajů si Pořadatel vyhrazuje právo objednávku zrušit.
 5. Po vyplnění údajů zákazník stiskne tlačítko Pokračovat a následně je převeden na výpis platebních metod.
 6. Po dokončení platby zákazník obdrží na e-mail, který uvedl, vstupenky na objednanou akci.
 7. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@bkdecin.cz.
 8. Odesláním požadavku na vybranou vstupenku (vstupenky) se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.

3. Registrace

 1. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v části 2.d.. Zakoupením zákazník odsouhlasil začlenění do databází společnosti BK Děčín s.r.o. a může být tedy do budoucna e-mailem, SMS nebo telefonicky informován o podobném typu akce, případně o změnách v pořádání již zakoupené akce.

4. Uplatnění vstupenky

 1. Vstupenku získanou prostřednictvím systému Vstupenka Děčín si zákazník vytiskne.
 2. Ověření vstupenky probíhá u hlavního vstupu do ČEZ Sportcentra pořadateli.
 3. V případě problémů s přečtením vytisknuté vstupenky kontaktuje zákazník pořadatele.

Článek III.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Předmět reklamačního řádu

 1. Reklamační řád stanoví postup zákazníka a společnosti BK Děčín s.r.o. v případech, kdy zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na sportovní a kulturní akce, případně jiné akce, prostřednictvím prodejní sítě Vstupenka Děčín.

2. Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

 1. BK Děčín s.r.o. zajišťuje prodej vstupenek prostřednictvím smluvních prodejních míst Vstupenka Děčín.
 2. Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému vytištění všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek přímo na smluvním prodejním místě Vstupenka Děčín, kde byl prodej vstupenek realizován.
 3. Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek), zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky), prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze smluvního prodejního místa vydanou vstupenku (vstupenky).
 4. Výpadek v síti smluvních prodejních míst není předmětem reklamace.

3. Vracení vstupenek

 1. U jednotlivých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání akcí jsou uváděny na www.bkdecin.cz, v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích. V případě změn termínů konání jednotlivých akcí stanovuje podmínky pro vracení vstupenek pořadatel akce.
 2. Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje příslušný pořadatel akce do 10 dnů. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek www.bkdecin.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky.
 3. Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, provádí se vracení vstupenek zakoupených prostřednictvím smluvních prodejních míst Vstupenka Děčín na takovém prodejním místě, na kterém zákazník vstupenku zakoupil = zaplatil. Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, zajišťuje vracení vstupného v případě vstupenek zakoupených prostřednictvím internetové on-line platby kancelář BK Děčín na adrese Maroldova 2, Děčín 1, 40501.

Článek IV.

1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. BK Děčín s.r.o shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Pořadatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Pořadatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

2. Bezpečnost dat

Pořadatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti BK Děčín s.r.o. a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Záruky pořadatele

Pořadatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém rozhraní Vstupenka Děčín s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud má Pořadatel k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude Pořadatel, zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.bkdecin.cz.

4. Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

5. Účinnost obchodních podmínek

 1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. října 2013.

 

 

Krátké zprávy

Fotografie týdne

Finále KNBL 2017

Kooperativa NBL 2016/17 Nadstavbová část A1 A2

#TýmyK+-%
1.ČEZ Basketball Nymburk3231163
2.BK JIP Pardubice3224856
3.BK ARMEX Děčín32181450
4.USK Praha32161648
5.BK Opava32161648
6.GEOSAN Kolín32141846
#TýmyK+-%
1.DEKSTONE Tuři Svitavy32161648
2.SLUNETA Ústí nad Labem32141846
3.NH Ostrava32131945
4.Lions J. Hradec32112143
5.mmcité Brno32102242
6.Orli Prostějov3292341

Průměr na zápas

BodyUžitečnost
Houška P.12.8Houška P.14.7
Vyoral T.12.6Pomikálek T.12.1
Palyza L.10.0Vyoral T.11.7
Pomikálek T.9.4Palyza L.9.1
Šiška O.7.0Houška J.8.4

DoskokyAsistence
Houška P.5.5Vyoral T.3.3
Pomikálek T.5.5Šiška O.3.2
Houška J.4.6Palyza L.2.0
Vyoral T.3.3Pomikálek T.1.5
Landa R.3.3Houška P.1.5

Kalendář zápasů 

Generální partner

Přihlásit